ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physics


1. ชื่อปริญญา
       ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
       ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (ฟิสิกส์)
       ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Physics)
       ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Physics)

2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
           ปัจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีเครื่องอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้และความเข้าใจวิชาฟิสิกส์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางฟิสิกส์จากงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมากมายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
   1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย สามารถนำไปประกอบอาชีพในสายงานระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางฟิสิกส์ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาระดับสูงต่อไป
   3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. แนวทางการประกอบอาชีพ
   ภาครัฐ : ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของกระทรวง กรม กองต่าง ๆ เป็นต้น
   ภาครัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  ภาคเอกชน : นักวิชาการประจำบริษัท นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการ พนักงานแนะนำและขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

4. เนื้อหาหลักสูตร
      4.1 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
      4.2 โครงสร้างหลักสูตร
              (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                        -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                        -กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
                        -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                        -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต
                        -กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
              (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
                        - วิชาแกน 28 หน่วยกิต
                        - วิชาเฉพาะบังคับ 46 หน่วยกิต
                        - วิชาเฉพาะเลือก 24 หน่วยกิต
              (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต